Tot voor kort waren we gewend aan de subsidieregeling voor het verplicht verwijderen van een asbestdak. Nu is er geen dakenverbod en geen subsidie meer. Staatssecretaris Van Veldhoven heeft haar plannen bekendgemaakt in een brief aan de Tweede Kamer (aanpak asbestdaken, 14 oktober 2019). Daaruit blijkt dat de overheid mensen gaat helpen met een goedkope lening om het asbestdak vrijwillig te laten verwijderen. Dit omdat volgens de staatssecretaris de daken met asbest oud en verweerd zijn.

Samenvattend is er het volgende op te merken over de brief:

Er wordt gerespecteerd dat het wetsvoorstel, dat de grondslag moest bieden voor het asbestdakenverbod, verworpen is door de Eerste Kamer. De opgave om asbest uit de leefomgeving te verwijderen blijft onverminderd bestaan. Er worden problemen voorzien voor eigenaren van een asbestdak omdat verzekeraars asbestdaken uitsluiten en banken geen onverzekerde daken willen financieren.

Overleg met meerdere partijen heeft duidelijk gemaakt dat er ook zonder wettelijk verbod werk gemaakt dient te worden van de asbestdakenproblematiek. Een samenwerkingsovereenkomst met provincies, gemeenten, belangenvertegenwoordigers en maatschappelijke organisaties zal zich richten op een zestal categorieën van maatregelen die de vrijwillige sanering stimuleert en faciliteert.

De volgende 6 categorieën van maatregelen worden genoemd:

  1. communicatie/vergroten bewustzijn (nut en noodzaak duidelijk maken)
  2. het fonds (leningen verstrekken tot 2028)
  3. ontzorgen (door gemeenten met collectieven)
  4. meekoppelkansen (energietransitie)
  5. monitoring (gebiedsinventarisatie en LAVS)
  6. vereenvoudiging saneringen (eenvoudiger saneren zonder risico’s veiligheid en gezondheid)

Het genoemde fonds bevat nu 5 miljoen euro en dit bedrag zal ingezet worden ter ondersteuning van de minst draagkrachtige eigenaren van asbestdaken. Ook asbestgevels kunnen meegefinancierd worden via het genoemde fonds.

Er komt geen verhoging van de 35 m2 asbest die door particulieren zelf verwijderd mag worden.

De staatsecretaris wil voor het einde van dit jaar een samenwerkingsovereenkomst ondertekenen met de genoemde partijen. In 2020 wordt de uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst opgepakt.

Bent u benieuwd of u ook in aanmerking komt voor dit fonds? Of weet u nog niet zeker of u een asbesthoudend dak heeft? Neem contact met ons op, wij kunnen u hier meer informatie over geven.

Naam

E-mailadres

Telefoon

Opmerkingen